CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Trang thông tin /thiết bị/nền tảng điện tử này do Merck Sharp & Dohme Corp., một công ty con của Merck & Co., Inc., có địa chỉ tại Kenilworth, New Jersey, Hoa Kỳ, hoạt động tại Việt Nam dưới tên gọi Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd (“MSD”) điều hành. Trang thông tin/thiết bị/nền tảng điện tử này chỉ dành cho Cán Bộ Y Tế (“các CBYT”) sử dụng/truy cập. Do đó, các nội dung của trang thông tin/thiết bị/nền tảng điện tử này đã được thiết kế chỉ để phục vụ cho hoạt động sử dụng của các CBYT trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Do đó, nếu quý vị không phải là một CBYT, quý vị không nên sử dụng trang thông tin/thiết bị/nền tảng điện tử này và trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng trang thông tin/thiết bị/nền tảng điện tử này của một người không phải là CBYT.

Bằng việc nhấp chuột vào mục “Tôi chấp nhận” các điều khoản sử dụng trên trang thông tin/thiết bị/nền tảng này (“các Điều Khoản Sử Dụng”), quý vị xác nhận mình là một CBYT và quý vị chấp thuận các Điều Khoản Sử Dụng này. Nếu quý vị không nhất trí với các Điều Khoản Sử Dụng, xin vui lòng thoát ra khỏi trang/thiết bị/nền tảng này.

Tại từng thời điểm, MSD có quyền thay đổi các Điều Khoản Sử Dụng khi cần thiết và sẽ đăng tải thông báo trên trang/thiết bị/nền tảng này về những thay đổi này, bao gồm cả ngày những thay đổi này có hiệu lực. Quý vị có thể truy cập vào trang/thiết bị/nền tảng này tại bất kỳ thời điểm nào thông qua đường dẫn tới các Điều Khoản Sử Dụng tại cuối mỗi trang/màn hình của trang thông tin/thiết bị/nền tảng điện tử này.

Không có quy định nào trên trang thông tin/thiết bị/nền tảng điện tử này được hiểu là đưa ra ý kiến tư vấn hoặc đưa ra khuyến nghị về bất kỳ quyết định hoặc hành động nào liên quan tới quyết định điều trị của quý vị. Quý vị không được sử dụng nội dung của trang thông tin/thiết bị/nền tảng điện tử này để thay thế cho quyết định khám chữa bệnh của chính quý vị. Quyết định đó có thể được quý vị đưa ra trên cơ sở đánh giá các thông tin trên trang thông tin/thiết bị/nền tảng điện tử này.

Mặc dù đã nỗ lực hợp lý để bảo đảm thông tin trên trang thông tin/thiết bị/nền tảng điện tử này là chính xác, hoàn chỉnh và cập nhật, MSD không đưa ra bất kỳ bảo đảm hoặc cam đoan nào liên quan tới tính chính xác, tính hoàn chỉnh hoặc tính cập nhật của các thông tin này. THÔNG TIN TRÊN TRANG THÔNG TIN/THIẾT BỊ/NỀN TẢNG ĐIỆN TỬ NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP DƯỚI HÌNH THỨC “NGUYÊN TRẠNG” MÀ KHÔNG KÈM THEO BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO, CHO DÙ NÊU RÕ HAY HÀM Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM MANG TÍNH HÀM Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC KHÔNG XÂM PHẠM QUYỀN. MSD cũng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm đối với các thiệt hại, bất kể nguyên nhân cáo buộc và khái niệm về thuyết trách nhiệm được sử dụng làm căn cứ, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại do thương tật về người hoặc mất lợi nhuận.

Quý vị nhất trí rằng trên trang thông tin/thiết bị/nền tảng điện tử này, MSD và các công ty liên kết của MSD có thể thu thập thông tin cá nhân về quý vị thông qua các quy trình đăng ký và các phương pháp khác. Xin vui lòng xem chính sách bảo mật thông tin cá nhân trên mạng Internet của MSD tại đây để biết thêm thông tin chi tiết về cách thức chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị. Quý vị phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin cá nhân về quý vị được quý vị cung cấp cho MSD thông qua trang thông tin/thiết bị/nền tảng điện tử này.

Ngoại trừ các thông tin thuộc phạm vi điều chỉnh của chính sách bảo mật thông tin cá nhân của chúng tôi, các thông tin liên lạc hoặc tài liệu được quý vị gửi đến hoặc thông qua trang thông tin/thiết bị/nền tảng điện tử này, bao gồm các dữ liệu, bình luận, câu hỏi, đề xuất, ý kiến, ý tưởng, bí quyết, kỹ thuật hoặc các hạng mục tương tự sẽ trở thành tài sản của MSD. MSD sẽ có quyền tự do sử dụng, tiết lộ, sao chép hoặc chuyển/phân phát các thông tin liên lạc hoặc tài liệu này mà không bị hạn chế dưới bất kỳ hình thức nào.

Trang thông tin/thiết bị/nền tảng điện tử này có thể bao gồm các thông tin do các bên thứ ba cung cấp cho quý vị hoặc quý vị có được thông qua các đường dẫn đến các trang thông tin/thiết bị/nền tảng điện tử khác trên mạng Internet. Thông báo về thông tin hoặc các đường dẫn này được cung cấp trên trang thông tin/thiết bị/nền tảng điện tử này. MSD không kiểm soát hoặc tiếp nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với các thông tin do các bên thứ ba cung cấp hoặc nội dung của các trang thông tin/thiết bị/nền tảng điện tử khác trên mạng Internet mà chúng tôi cung cấp các đường dẫn.

Trang thông tin/thiết bị/nền tảng điện tử này có thể bao gồm “các tuyên bố mang tính dự báo” trong phạm vi ý nghĩa của các điều khoản về bảo đảm an toàn của Luật cải cách khiếu kiện liên quan đến chứng khoán tư nhân của Hoa Kỳ năm 1995. Công Ty không tiếp nhận bất kỳ nghĩa vụ nào đối với việc cập nhật công khai các tuyên bố mang tính dự báo, cho dù có nguyên nhân do việc có các thông tin mới, các sự kiện trong tương lai hoặc nguyên nhân khác. Quý vị có thể tham khảo thông tin về các yếu tố phát sinh dẫn tới sự khác biệt đáng kể với các nội dung được đề cập trong các tuyên bố mang tính dự báo trong Báo cáo hàng năm theo Mẫu 10-K của công ty mẹ Công Ty là Merck & Co., Inc., có địa chỉ tại Kenilworth, NJ, Hoa Kỳ và các hồ sơ khác của Merck & Co., Inc. được nộp cho Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) đăng tải tại địa chỉ www.sec.gov.

Quý vị thừa nhận rằng toàn bộ các nhãn hiệu, logo, kiểu dáng, khẩu hiệu và hình ảnh thương mại xuất hiện trên trang thông tin/thiết bị/nền tảng điện tử này, cho dù có hay không được hiển thị ở dạng chữ in cỡ lớn, in nghiêng hoặc cùng với biểu tượng nhãn hiệu, đều thuộc quyền sở hữu của MSD hoặc các công ty liên kết của MSD hoặc MSD được cấp quyền sử dụng. Trang thông tin/thiết bị/nền tảng điện tử này cũng có thể bao gồm hoặc đề cập đến các bằng độc quyền sáng chế, thông tin, kỹ thuật, sản phẩm, quy trình độc quyền hoặc các quyền độc quyền khác của MSD và/hoặc các bên khác. Không có bất kỳ quyền sử dụng hoặc quyền nào đối với các nhãn hiệu, bằng độc quyền sáng chế, bí mật thương mại, công nghệ, sản phẩm, quy trình này và các quyền độc quyền khác của MSD và/hoặc các bên khác được cấp hoặc trao cho quý vị.

Quý vị không được phân phát, sửa đổi, truyền, tái sử dụng, đăng tải lại hoặc sử dụng nội dung của trang thông tin/thiết bị/nền tảng điện tử cho các mục đích công cộng hoặc thương mại, bao gồm nội dung, hình ảnh, âm thanh hoặc băng video/vi-đê-ô nếu không được MSD cho phép bằng văn bản. Quý vị thừa nhận rằng toàn bộ các nội dung quý vị nhìn thấy hoặc đọc được trên trang thông tin/thiết bị/nền tảng điện tử này là các nội dung có bản quyền trừ khi có thông báo khác và không được phép sử dụng nếu không được MSD cho phép bằng văn bản, trừ khi có quy định trong các Điều Khoản Sử Dụng hoặc trong phần nội dung trên trang thông tin/thiết bị/nền tảng điện tử. MSD không đưa ra bảo đảm hoặc cam đoan rằng việc quý vị sử dụng các tài liệu được đăng tải trên trang thông tin/thiết bị/nền tảng điện tử sẽ không xâm phạm các quyền của các bên thứ ba không thuộc quyền sở hữu của MSD hoặc liên kết với MSD.

Tại từng thời điểm, mặc dù MSD hoặc các công ty liên kết của MSD có quyền giám sát hoặc xem xét các thảo luận, trao đổi, bài đăng, truyền phát, bảng tin và các hạng mục tương tự trên trang thông tin/thiết bị/nền tảng điện tử, nếu có, MSD không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải thực hiện việc này và không tiếp nhận bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào phát sinh từ nội dung của các trang thông tin/thiết bị/nền tảng điện tử hoặc tiện ích này cũng như các sai sót, nói xấu, phỉ báng, vu khống, bỏ sót, sai lầm, tục tĩu, khiêu dâm, báng bổ, đe dọa hoặc sự không chính xác trong các thông tin trên các trang hoặc tiện ích này trên trang thông tin/thiết bị/nền tảng điện tử. Quý vị không được đăng bài hoặc gửi các tài liệu trái pháp luật, mang tính đe dọa, phỉ báng, nói xấu, tục tĩu, gây xôn xao dư luận, kích động, khiêu dâm hoặc báng bổ hoặc các tài liệu có thể tạo thành hoặc khuyến khích hành vi mà có thể được xem là phạm tội hình sự, làm phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm pháp luật.

Nếu quý vị vi phạm các Điều Khoản Sử Dụng, MSD có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt các tài khoản đã được quý vị tạo lập trên trang thông tin/thiết bị/nền tảng điện tử này.

Quý vị nhất trí bồi hoàn, bảo vệ và tránh cho MSD, các công ty liên kết của MSD và các giám đốc/cán bộ, nhân viên và nhà cung cấp tương ứng của họ khỏi các khiếu nại/yêu cầu thanh toán hoặc yêu cầu, bao gồm cả các khoản phí luật sư hợp lý do các bên thứ ba thực hiện do hoặc bị cáo buộc phát sinh từ việc quý vị sử dụng trang thông tin/thiết bị/nền tảng điện tử này hoặc các hành vi vi phạm các Điều Khoản Sử Dụng hoặc vi phạm quyền của người khác.

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp giữa quý vị và MSD liên quan tới các Điều Khoản Sử Dụng này hoặc hoạt động sử dụng trang thông tin/thiết bị/nền tảng điện tử này của quý vị, tranh chấp đó sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí. Nếu các nỗ lực thương lượng bất thành, toàn bộ các mâu thuẫn, khiếu nại hoặc tranh chấp sẽ được đệ trình để giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (“VIAC”) bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo các Quy tắc Tố tụng Trọng tài của VIAC. Luật điều chỉnh sẽ là luật Việt Nam. Phán quyết trọng tài sẽ là chung thẩm và mang tính ràng buộc các bên. Các bên sẽ chịu các chi phí trọng tài bằng nhau, tuy nhiên, mỗi bên sẽ phải tự thanh toán các khoản phí luật sư của mình phát sinh liên quan tới việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài hoặc thi hành các phán quyết trọng tài.